Polityka prywatności TONY Sp. z o.o. Sp.k. (dale jako „TONY”)

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych  przez witrynę internetową www.tony.com.pl oraz poddomeny w tej witrynie.

Administratorami Danych Osobowych przetwarzanych za pośrednictwem witryny www.tony.com.pl jest Spółka TONY sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: Pl. Orląt Lwowskich 20c, 53-605 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000850280, NIP: 8971881007, REGON: 386529632.

 

Informacje ogólne TONY Sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność i dba, aby Państwa dane były wykorzystywane przez nas tylko wtedy kiedy Ty sam tego chcesz.  Chcemy Państwa zapewnić, że obchodzimy się bardzo ostrożnie z Twoimi danymi osobowymi. Zdajemy sobie sprawę, że przetwarzamy wiele danych i ściśle przestrzegamy obowiązujące przepisy w tym zakresie. Zawsze sprawdzamy z naszym partnerem prawnym, czy nasze usługi spełniają odpowiednie wymogi, zarówno na zgodność z przepisami prawa w zakresie ochrony danych, ale także na zgodność z innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

TONY w pełni respektuje i przestrzega Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

 

Jakie dane przetwarzamy? W zasadzie istnieje możliwość odwiedzenia naszej witryny bez przekazania nam jakichkolwiek swoich danych osobowych. Do celów statystycznych przetwarzamy natomiast – między innymi przez Google Analytics – dane dotyczące daty i godziny wizyt na naszej witrynie; strony, z której przekierowani zostali Państwo na naszą witrynę; regionu, z którego Państwo nas odwiedzają; strony i części witryny, które Państwo odwiedzają (jak często, jak długo i w jakiej kolejności); jakie informacje Państwo oglądają i pobierają z witryny. Ponadto gromadzimy pewne inne, niemożliwe do zidentyfikowania, automatyczne informacje na temat użytkowników witryny.

Zbieramy wyżej wymienione dane, abyśmy mogli optymalnie dostosować treść witryny do życzeń i potrzeb osób odwiedzających naszą witrynę. Informacje niemożliwe do zidentyfikowania możemy zachować na przyszłość w celu ich wykorzystania, a może także przekazania ich osobom trzecim. Dalsze informacje na temat wykorzystywania plików typu cookies opisaliśmy w dalszej części Polityki prywatności.

Na naszej witrynie mogą się znajdować odnośniki (hiperłącza) do innych witryn internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do witryn osób trzecich. Z tego względu zalecamy zapoznanie się z polityką danych witryn w zakresie prywatności, aby się dowiedzieć, w jaki sposób obchodzą się z Państwa danymi. W związku z tym odsyłamy ponownie do naszej polityki dotyczącej plików typu cookies.

Od kiedy gromadzimy dane osobowe? Gromadzimy Państwa dane osobowe między innymi od chwili wypełnienia przez Państwa formularzy dostępnych na naszej witrynie oraz poddomenach tej witryny.

Dlaczego gromadzimy dane osobowe? Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe między innymi w celu przesłania informacji o świadczonych przez nas usługach i oferowanych produktach oraz zwrócenia Państwa uwagi na fakt ich świadczenia i informowania Państwa o nich. 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Przy przetwarzaniu danych osobowych opieramy się na różnych podstawach prawnych. Znaczna część Państwa danych osobowych, które przetwarzamy, jest przetwarzana, ponieważ jest to konieczne do zawarcia naszej umowy z Państwem i z naszymi klientami.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TONY Sp. z o.o., którym jest udzielenie odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytanie / wiadomość czy też przygotowanie oferty na Państwa prośbę.

Jeśli otrzymamy od Państwa odrębną zgodę będziemy mogli przetwarzać Państwa dane w celu:

 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon,

 • przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie wniosku na adres info@tony.com.pl

Jakie dane (osobowe) na temat Państwa zbieramy? Przy przetwarzaniu danych kierujemy się zasadą minimalizmu,  to znaczy, że przetwarzamy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Odpowiedzialność za prawidłowość i przydatność przekazywanych danych ponoszą Państwo.

Gromadzimy następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe (imię, nazwisko)

 • Adres e-mail;

 • Numer telefonu.

W przypadku chęci nawiązania przez Państwa z nami kontaktu przez witrynę są to takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Jak długo przechowywane są dane osobowe zebrane przez nas na witrynie? W odniesieniu do danych osobowych przekazanych nam przez Państwa stosujemy okresy przechowywania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Natomiast dane,  które przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów oraz w celu wysyłania informacji handlowych będziemy przechowywać do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu należy cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Państwa zgody zdezaktualizowały się. Zgodę mogą Państwo wycofać przesyłając wiadomość elektroniczną na adres: info@tony.com.pl 

Jak są chronione dane osobowe zebrane przez nas na witrynie? TONY traktuje Państwa prywatność priorytetowo. Z tego względu podejmujemy różne środki, aby uniknąć utraty, kradzieży albo innego bezprawnego wykorzystania Państwa danych osobowych. Dlatego w razie konieczności pracujemy z użyciem zaszyfrowanych wiadomości i zabezpieczonych połączeń. Ponadto podejmujemy niezbędne środki w zakresie fizycznego i logicznego zabezpieczenia dostępu.

Kto otrzymuje Państwa dane osobowe? TONY otrzymuje Państwa dane osobowe. TONY nie będzie w żadnym wypadku sprzedawać Państwa danych osobowych osobom trzecim. Ponadto TONY przekaże Państwa dane osobowe osobom trzecim wyłącznie wtedy, gdy jest to wymagane na mocy umowy albo przepisów prawa bądź jeśli jest to potrzebne do świadczenia przez nas usług lub oferowania naszych produktów.

Ponadto Państwa dane możemy udostępniać tylko wtedy, kiedy wyrazicie na to zgodę lub będą to podmioty uprawnione, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu Państwa danych.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa? Chcemy Państwa zapewnić, iż nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzji względem osób, których dane dotyczą oraz nie realizujemy za pomocą naszej witryny żadnych działań mających na celu profilowanie Państwa i Państwa zachowań.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec TONY w zakresie przetwarzanych danych?Chcemy żebyście państwo wiedzieli, iż przysługuje Wam prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii. Macie prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, macie prawo: 

  uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

  uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

  uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 • do sprostowania (poprawiania) danych. Macie prawo żądać od nas sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe) i uzupełnienia (jeżeli są niekompletne) podanych przez siebie danych;

 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Wasze dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Macie prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: 

  wycofaliście określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Waszą zgodę;

  Wasze dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

  wnieśliście sprzeciw wobec wykorzystywania Waszych danych w celach marketingowych;

  nieśliście sprzeciw wobec wykorzystywania Waszych danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z witryny i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

  Wasze dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 • ograniczenia przetwarzania danych – możecie Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Wami działań, jeżeli Waszym zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcecie, żebyśmy je usunęli bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Macie prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

  gdy kwestionujecie prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Waszych danych;

  gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądacie ograniczenia ich wykorzystania;

  gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  gdy wnieśliście sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Wasze dane osobowe.

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy Wasze dane, wobec wykorzystania których wnieśliście sprzeciw;

Zażalenie na przetwarzanie danych osobowych przez TONY Sp. z o.o. Istnieje możliwość złożenia zażalenia na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę, jeżeli Państwa dane osobowe są wykorzystywane do innych celów niż jest to konieczne do realizacji umowy albo do wywiązania się z obowiązku prawnego. Mogą Państwo złożyć na przykład zażalenie na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych albo sprzedaży, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres info@tony.com.pl.

Ponadto mają Państwo prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu swoich danych osobowych, uważamy za istotne poinformować, że bez Państwa danych osobowych nie jest możliwy nasz kontakt z Państwem lub świadczenie dla Państwa naszych usług.

Pliki cookies

Niniejsza strona korzysta z plików cookies. Wykorzystujemy pliki cookies do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej Wtryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Państwa lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookies na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookies potrzebujemy zezwolenia użytkownika. Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookies. Niektóre pliki cookies umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszej witrynie. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji użytkownika witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług operatora lub podmiotów trzecich;

e) prezentacji reklam w sposób uwzględniający zainteresowania użytkowników czy ich miejsce zamieszkania;

W ramach witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom dostosowanych treści reklamowych

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika witryny i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących partnerów.

W plikach cookies może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Witryna może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala witrynie na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę witrynę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę w deklaracji dot. plików cookies na naszej witrynie.

Państwa zgoda dotyczy następujących domen: www.tony.com.pl

Uwaga końcowa TONY zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszej Polityki prywatności. Każda zmiana zostanie opublikowana na niniejszej stronie. TONY zaleca Użytkownikowi regularne odwiedzanie tej strony celem sprawdzenia, czy zostały wprowadzone jakieś zmiany. 

 1. pl
 2. en

RODO

53-605 Wrocław

Pl. Orląt Lwowskich 20c

info@tony.com.pl

+48 535 425 100

Regulamin sklepu

Polityka prywatności