REGULAMIN KORZYSTANIA Z LEKCJI INDYWIDUALNYCH/ABONAMENTÓW

 

1. Aktualnym cennikiem usług (w tym lekcji indywidualnych i zajęć w ramach abonamentów) świadczonych przez TONY Sp. z o.o. Sp.K. (zarządzającą szkołą muzyczną TONY) jest cennik umieszczony na naszej stronie internetowej pod adresem: https://tony.com.pl/oferta.

2. Korzystając z naszych usług (w tym lekcji indywidualnych i zajęć w ramach abonamentów) Uczestnik zgadza się na warunki cenowe zawarte w ofercie umieszczonej pod adresem wskazanym w ust. 1.

 

3. Jeżeli z ważnych względów wzięcie przez Uczestnika zajęć udziału w zarezerwowanych

zajęciach indywidualnych nie będzie możliwe, najpóźniej na 24 (słownie: dwadzieścia

cztery) godziny przed ich planowanym terminem może on zrezygnować z ich

przeprowadzania albo zmienić ich termin za pomocą poczty e-mail, telefonu czy Facebooka.

 

4. Gdy Uczestnik dokona rezygnacji lub zmiany terminu zajęć później niż na 24

(słownie: dwadzieścia cztery) godziny poprzedzające zajęcia, zmiana taka nie jest

skuteczna, a zajęcia uznaje się za przeprowadzone. To samo dotyczy nieobecności

Ucznia na zajęciach bez dokonania przez niego uprzedniej rezygnacji lub

zmiany terminu według zasad wskazanych w ust. 1.

 

5. Platforma kreatywna TONY tworzona jest przez aktywnie działających muzyków,

u których ze względów zawodowych również może zajść konieczność odwołania

danych zajęć. O fakcie tym Uczeń zostanie poinformowany najpóźniej na 24

(słownie: dwadzieścia cztery) godziny przed planowanym terminem zajęć, a Strony (Tony&Uczeń) ustalą nowy termin ich przeprowadzenia.

 

6. W przypadku niewykorzystania przez Uczestnika wszystkich przysługujących mu

zajęć indywidualnych, Uczestnikowi przysługuje dodatkowy miesiąc (Okres) na ich

zrealizowanie. Przykładowo, jeżeli Uczestnik zrealizował w Okresie dwa z czterech

przysługujących mu zajęć, pozostałe dwa zajęcia może zrealizować w Okresie

następującym po miesiącu, w którym zajęcia te powinny zostać zrealizowane. Nie

zwalnia to jednak Uczestnika z płatności za kolejny Okres. Brak wniesienia opłaty

skutkować będzie wstrzymaniem możliwości korzystania z zajęć i innych

dodatkowych form aktywności oferowanych przez TONY.

7. Każdemu Uczestnikowi, posiadającemu abonament Estradowy, Wspaniały lub Średni przysługuje prawo do tego by zarezerwować salę na próbę zespołu 2 razy w tygodniu. Przy czym pojedyncza rezerwacja nie może przekraczać limitu 2-ch pełnych godzin. Jeśli zaistnieje potrzeba przekroczenia limitu czasowego pojedynczej rezerwacji, Uczestnik ma prawo to zrobić po uzyskaniu zgody od administracji Tonów za pośrednictwem poczty e-mail lub Facebooka.

 

8. Po upływie dwóch miesięcy (Okresów) i niezależnie od wykorzystania danej ilości

zajęć indywidualnych, żadna forma aktywności, w tym rezerwacja i realizacja zajęć

indywidualnych, nie przechodzą na kolejny Okres.

 

9. Prowadzącym zajęcia przysługuje prawo do zakończenia współpracy z Uczestnikiem bez konieczności podania powodu. Rezygnując ze współpracy, Prowadzący jest obowiązany zaproponować zastępstwo o ile będzie to możliwe.

 

10. Uczestnikom przysługuje prawo do zmiany Prowadzącego bez konieczności podania powodu.

  1. pl
  2. en

RODO

53-605 Wrocław

Pl. Orląt Lwowskich 20c

info@tony.com.pl

+48 535 425 100

Regulamin sklepu

Polityka prywatności