POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Konkurs "Nowe TONY" (zwany dalej "Konkursem") jest organizowany przez Szkołę Muzyczną TONY prowadzoną przez TONY Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 20c, 53-605 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000850280, NIP: 8971881007 (zwana dalej "Organizatorem").

1.2. Celem Konkursu jest promocja młodych, ambitnych zespołów polskiej sceny muzycznej.

1.3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

2.1. W Konkursie mogą brać udział zespoły, które grają materiał autorski lub własne aranżacje. Wykonywanie utworów innych artystów bez zmian (covery 1:1) jest niedozwolone i prowadzi do dyskwalifikacji zgodnie z pkt 5 Regulaminu.

2.2. Uczestnictwo w Konkursie wymaga rejestracji zespołu.

2.3. Każdy zespół ma do dyspozycji czas do 30 minut na występ, a w finale 40 minut.

2.4. Daty koncertów są ustalane indywidualnie z każdym z zespołów, przy czym nie ma możliwości ich przesunięcia po dokonaniu ustaleń. Ostateczna decyzja w sprawie daty koncertu leży po stronie Organizatora. 

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

3.1. Konkurs składa się z trzech etapów: etapu eliminacyjnego, półfinałów i finału.

3.2. W etapie eliminacyjnym Organizator na podstawie zgłoszeń wysłanych przez formularz dostępny na stronie konkursu, wybierze 8 zespołów które wezmą udział w rundach półfinałowych.

3.3 Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

3.4. W ramach półfinału odbywają się dwa koncerty, na których występują po cztery zespoły.

3.5. W finale Konkursu występują trzy zespoły.

 

OCENA I NAGRODY

 

4.1. O wynikach decydują głosy publiczności, oddawane za pomocą talonów wrzucanych do osobnych urn po koncercie.

4.2. Wyniki poszczególnych koncertów są ogłaszane niezwłocznie po zliczeniu głosów.

4.3. Zwycięzcy poszczególnych koncertów otrzymują 70% dochodu ze sprzedaży biletów na koncert.

4.4. Zwycięzca finału, oprócz nagrody pieniężnej, o której mowa wyżej, otrzymuje możliwość nagrania sesji na żywo w Studiu Koncertowym im. Bolesława Leśmiana w siedzibie Organizatora.

 

ZASADY DYSKWALIFIKACJI

 

5.1. Rażące przekroczenie limitu czasu koncertu lub spóźnienie się na próbę dźwięku i/lub koncert skutkuje dyskwalifikacją.

5.2. Wykonywanie utworów innych artystów bez zmian (covery 1:1) skutkuje dyskwalifikacją.

5.3. Naruszenie zasad uczciwej rywalizacji oraz dobrych obyczajów skutkuje dyskwalifikacją.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

7.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

7.2. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym na przesyłanie informacji i aktualności dotyczących Konkursu na adres e-mail lub numer telefonu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

7.3. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu przeprowadzenia Konkursu.

7.4. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7.5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7.6.  Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania stosunku prawnego łączącego uczestników oraz przez okres 6 miesięcy po jego rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

7.7.  Na zasadach określonych przepisami RODO, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, 

c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, a także, gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a także, gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7.8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na swojej stronie internetowej.

8.3. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

8.4. Wszelkie spory wynikłe na tle Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

8.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku.

REGULAMIN

  1. pl
  2. en

RODO

53-605 Wrocław

Pl. Orląt Lwowskich 20c

info@tony.com.pl

+48 535 425 100

Regulamin sklepu

Polityka prywatności